Δημήτριος Η. Παπαστερίου: Συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία.

Read 1001 times

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο

Συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία. Σύμφωνα με το ΝΔ 86/1969 και τους Ν. 1650/1986, 998/1979, 2308/1995, 2664/1998, 4164/2013, 4280/2014, 4389/2016 και ΠΔ 32/2016

Δημήτριος Η. Παπαστερίου

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2016.

Σελίδες: LV + 1554, ISBN/ISSN: 978-960-568-534-8

Πρόκειται για έναν μεγάλο τόμο, πλέον των 1554 σελίδων, στις οποίες ο συγγραφέας του, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταγράφει και αναλύει, τόσο από θεωρητική άποψη όσο και υπό το φως της νομολογίας, το σύστημα των κανόνων δικαίου που από το έτος 1836 έως και το έτος 2016 διέπει τα δάση. Οι θεσμοί, τα όργανα και οι διαδικασίες για τα δάση που κατά καιρούς θεσπίζονται από το  νομοθέτη και οι μεταβολές τους από τον ίδιο, η τομή που επιφέρει το άρθρο 24 του Συντάγματος του έτους 1975, οι θεωρητικές προσεγγίσεις, ομοφωνίες και διαφοροποιήσεις, ως προς την ερμηνεία των κατά καιρούς ισχυόντων κανόνων του δασικού δικαίου, η εξέλιξη της νομολογίας του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και των λοιπών, πολιτικών και διοικητικών, δικαστηρίων και η διοικητική πρακτική παρουσιάζονται και αναλύονται λεπτομερώς, με ύφος κοφτό και κατά τρόπο εξαιρετικά ενδιαφέροντα και άκρως εναργή.  Μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση προκύπτουν οι τέσσερις επιμέρους κλάδοι δικαίου που συνθέτουν το σύστημα των κανόνων που διέπει τα δάση: το εμπράγματο, το κτηματολογικό, το δασικό και το περιβαλλοντικό δίκαιο ∙ εν τέλει, ο συγγραφέας αναλύει τις δύο βασικές διαστάσεις του δασικού δικαίου, τη δημόσιου και την ιδιωτικού δικαίου διάστασή του, τις οποίες διαμορφώνουν οι ως άνω τέσσερις επιμέρους κλάδοι. 

Ο τόμος περιλαμβάνει εισαγωγή, τρία μέρη, εκτενή πίνακα περιεχομένων και δύο λεπτομερή ευρετήρια (διατάξεων και λημμάτων). Η εισαγωγή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παρουσίαση και ανάλυση των βασικών αρχών που διέπουν τα δάση. Στο πρώτο μέρος, το οποίο επιγράφεται «Δασικό Δίκαιο και Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο», παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές των επιμέρους αυτών κλάδων δικαίου και καθορίζεται το περιεχόμενο επιλεγμένων νομικών όρων με αλφαβητική σειρά παράθεσής τους, και τέλος αναλύεται η σχέση του αστικού δικαίου προς το κτηματολογικό δασικό δίκαιο. Το δεύτερο μέρος τιτλοφορείται «Θεμελιώδεις ρυθμίσεις για το δάσος» και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Σε αυτήν αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, οι έννοιες του δάσους, των δασικών εκτάσεων και του εν γένει δασικού πλούτου, τα είδη των δασών, ρυθμίσεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», οι επιτρεπτές επεμβάσεις, εγκαταστάσεις και  δραστηριότητες σε δάση και η προστασία τους έναντι κάθε μη νόμιμης επέμβασης, εγκατάστασης και δραστηριότητας, ο χαρακτηρισμός μίας έκτασης ως δάσος, η ανανέωση και διατήρηση του δασικού χαρακτήρα μίας έκτασης,  η σύνθεση των θεμελιωδών αρχών δασικού, κτηματολογικού και περιβαλλοντικού δικαίου, η κυριότητα επί του δάσους, οι δασικοί χάρτες, το δασολόγιο και το κτηματολόγιο προ του ν. 4389/2016. Στο τρίτο μέρος που επιγράφεται «Το Δάσος στο Εθνικό Κτηματολόγιο» αναπτύσσονται οι προηγούμενες ρυθμίσεις για τη διαδικασία κυρώσεως δασικών χαρτών και το νέο νομικό καθεστώς για τους δασικούς χάρτες βάσει των άρθρων 153-155 ν. 4389/2016 και οι σχετικές αρμοδιότητες της ΕΚΧΑ ΑΕ. 

Το έργο συνιστά ταυτοχρόνως ένα εξαίρετο θεωρητικό πόνημα, πραγματική συμβολή στην επιστήμη, όσο και ένα σημαντικά χρηστικό εργαλείο που απευθύνεται σε κάθε νομικό και δασολόγο, που είτε από επιστημονικό ενδιαφέρον, είτε από επαγγελματική ανάγκη, επιθυμεί να μελετήσει και να ενημερωθεί για το δασικό δίκαιο.  

 

Μαγδαληνή Χ. Μπιθέλη

Δικηγόρος, ΜΔΕ