ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠ - ΣτΕ 2579/2018

Read 2083 times

ΣτΕ 2579/2018 (Ε΄Τμήμα)

Με την κρινόμενη αίτηση, ζητείται η ακύρωση της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου.

Η αίτηση προβάλλει ως λόγο ακύρωσης ότι δεν προηγήθηκε η έγκριση απόφασης στη δασική περιοχή σύμφωνα με το ν. 998/1979. Επίσης προβάλλει ότι η απόφαση είναι ακυρωτέα διότι δεν επιτρέπεται η διάθεση αναδασωτέας έκτασης για άλλο σκοπό εκτός της αναδάσωσης πριν από την ολοκλήρωση της αναδάσωσης.

Ο πρώτος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμος διότι η έγκριση επεμβάσεως σε δασική έκταση κατά το άρθρο 58 παρ.2 του ν. 998/1979, δεν απαιτείται να προηγείται της α.ε.π.ο αλλά μπορεί να έπεται αυτής ενώ πρέπει να έχει εκδοθεί πριν την επέμβαση με τη διενέργεια υλικών πράξεων στη δασική έκταση.

Ο δεύτερος λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι επιτρέπεται η διάθεση αναδασωτέας έκτασης για τον σκοπό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση της αναδάσωσης. Οι όροι της επέμβασης διέπονται από την έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 998/1979 η οποία μπορεί να εκδοθεί και μετά την α.ε.π.ο αλλά πριν την εγκατάσταση του έργου στην αναδασωτέα έκταση.

This application seeks the annulment of the decision of the Secretary General of Attica Region, which approved the environmental conditions for the installation and operation of a wind park.

The application claims that the decision is null and void because the approval of the decision regarding the forest area was not preceded, according to 998/1979 Act. It also claims as a ground for annulment that the disposal of an area designated to be reforested is excluded for any purpose other than reforestation before the former is completed.

The first reason for annulment is rejected as unfounded because the intervention approval in forest areas under Article 58 par. 2 of 998/1979 Act is not required to precede the environmental conditions approval but may follow it but should be issued before the intervention by performing material acts in the forest area. The second reason for annulment is also rejected as unfounded as an area designated to be reforested is permitted to be used for the purpose of producing electricity from renewable energy sources, since the public interest is served, even before the reforestation is completed. The terms of the intervention are governed by the intervention approval in accordance with Article 58 par. 2 of 998/1979 Act, which may be issued after the environmental conditions approval but prior to the installation of the project on the area to be reforested.