Ασημίνα Μπιστόλα : Καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης ΑΠΕ

Read 2386 times

Καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης ΑΠΕ

Ασημίνα Μπιστόλα – Νομική Σύμβουλος ΔΕΗ ΑΝ

 

Εισαγωγή

Τον Αύγουστο του 2016 μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με φορείς της αγοράς και την Ε.Ε. δημοσιεύτηκε ο ν. 4414/2016, ο οποίος εισήγαγε ένα νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Το νέο καθεστώς στήριξης αναμόρφωσε το υφιστάμενο, υιοθετώντας τις απαιτήσεις των Κατευθυντήριων Γραμμών (Κ.Γ.) για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020).

Ο στόχος είναι η ένταξη των Α.Π.Ε. στην εγχώρια αγορά η/ε με γνώμονα i) το μικρότερο δυνατό κόστος για τους καταναλωτές και ii) την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του Ε.Λ.ΑΠΕ και με απώτατο σκοπό την επίτευξη των ενεργειακών στόχων με ορίζοντα το 2020.

Το νέο καθεστώς έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού τον Νοέμβριο του 2016.

http://ec.europa.eu/competition/ecojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44666

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο – Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΕ 

 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις προβλέπουν ότι:

- από 1.1.2016 (με εξαιρέσεις) οι λειτουργικές ενισχύσεις θα χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής και οι παραγωγοί θα πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά.

- από 1.1.2017 (με εξαιρέσεις) οι λειτουργικές ενισχύσεις θα χορηγούνται στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών, διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων.

Εκτός εάν τα κράτη μέλη αποδεικνύουν:

ότι μόνο ένα ή ένας πολύ περιορισμένος αριθμός έργων μπορούν να είναι επιλέξιμα ή
ότι μία ανταγωνιστική διαδικασία θα οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα στήριξης ή
ότι μία ανταγωνιστική διαδικασία θα οδηγήσει σε χαμηλά ποσοστά υλοποίησης του έργου

Ενισχύσεις δύνανται να χορηγούνται χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών σε εγκαταστάσεις με δυναμικότητα παραγωγής μικρότερη του 1MW, σε έργα επίδειξης, σε αιολικά έργα εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 6MW ή 6 μονάδων παραγωγής (127 Κ.Γ)

Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών δύναται, επίσης, να περιοριστεί σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, όταν μια διαδικασία ανοιχτή σε όλους τους φορείς ενδέχεται να οδηγήσει σε κατώτερο του βέλτιστου αποτέλεσμα (126 Κ.Γ)

Οι μεμονωμένες ενισχύσεις εφόσον δεν χορηγούνται στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας και υπερβαίνουν ορισμένα κατώφλια, εξακολουθούν να υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης (20 Κ.Γ)

 Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση κατεβάζοντας το επισυναπτόμενο αρχείο