Παρουσίαση ΕΕΔικΕν – Διοικητικό Συμβούλιο – Καταστατικό

Read 3731 times
 

Ελληνική Ένωση Δικαίου Ενέργειας (ΕΕδικΕν) ιδρύθηκε το έτος 2012 (έγκριση Καταστατικού δυνάμει της υπ’ αριθμ. 61/2012 Διαταγής του Πρωτοδικείου Αθηνών).

Σκοπός της Ενώσεως είναι η μελέτη, η προαγωγή και η διάδοση της γνώσεως του δικαίου της Ενέργειας, ημεδαπού, αλλοδαπού, ευρωπαϊκού και  διεθνούς. Η εκπλήρωση του σκοπού της Ενώσεως θα επιδιωχθεί ιδίως με περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών, για τη συζήτηση ζητημάτων γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος, με διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια (εθνικά ή διεθνή) ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, καθώς και την επαφή και συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.  Η Ένωση θα αναλάβει την πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με αντίστοιχα σωματεία ή ενώσεις ευρωπαϊκών κρατών, για ίδρυση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Δίκαιο της Ενέργειας (άρθρο 2 του Καταστατικού).

Η Ένωση έχει περίπου 120 μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δικαστής Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ,

Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ-Θεόδωρος ΜΑΡΙΝΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δικηγόρος,

Γενικός Γραμματέας: Αργύρης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Νομικός Σύμβουλος ΔΕΗ ΑΕ,

Ταμίας: Σοφία ΜΙΧΕΛΑΚΗ, Νομική Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ ΑΕ,

Μέλος: Ασημίνα ΜΠΙΣΤΟΛΑ, Νομική Σύμβουλος ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ,

Μέλος: Σοφία ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος,

Μέλος: Σταύρος ΚΙΤΣΑΚΗΣ, ΔΝ-Δικηγόρος,

Μέλος: Μαρία MENG-ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ, Αν. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου,

Μέλος: Αλεξία ΤΡΟΚΟΥΔΗ, Νομική Σύμβουλος ΕΛΠΕ ΑΕ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(εγκεκριμένο με την 61/2012 Διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών,

αριθμός μητρώου σωματείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών 29132)

 

ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία "Ελληνική Ένωση Δικαίου Ενέργειας" (συντετμημένα ΕΕΔΕ) και έδρα στην Αθήνα. Για την επικοινωνία με το εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται και οι επωνυμίες “Hellenic Association for Energy Law”, “Association Hellénique pour le Droit dEnergie”, “Hellenische Vereinigung für Energierecht”.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2

1. Σκοπός της Ενώσεως είναι η μελέτη, η προαγωγή και η διάδοση της γνώσεως του δικαίου της Ενέργειας, ημεδαπού, αλλοδαπού, ευρωπαϊκού και  διεθνούς. Η εκπλήρωση του σκοπού της Ενώσεως θα επιδιωχθεί ιδίως με περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών, για τη συζήτηση ζητημάτων γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος, με διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια (εθνικά ή διεθνή) ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, καθώς και την επαφή και συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Η Ένωση θα αναλάβει την πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με αντίστοιχα σωματεία ή ενώσεις ευρωπαϊκών κρατών, για ίδρυση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Δίκαιο της Ενέργειας.

 

ΜΕΛΗ

Άρθρο 3

1. Μέλη της  Ενώσεως γίνονται Έλληνες ή αλλοδαποί νομικοί με επιστημονική και/ή επαγγελματική δραστηριότητα στο πεδίο του δικαίου της ενέργειας, οι οποίοι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν μέλη και επιστήμονες άλλων κλάδων που ασχολούνται με την ενέργεια και έχουν σημαντική συνεισφορά σε θέματα οικονομικά, τεχνικά κλπ της πολιτικής ενέργειας και γενικώς του κλάδου της ενέργειας.

2. Αίτηση για εισδοχή ως μέλους της Ενώσεως υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα  και προσυπογράφεται από δύο μέλη της Ενώσεως. Εγκρίνεται από το ΔΣ με πλειοψηφία 2/3 των μελών του. Η ιδιότητα μέλους αποκτάται με την καταβολή της εισφοράς εγγραφής και της συνδρομής του τρέχοντος έτους.

3. Τα μέλη της Ενώσεως οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και με τις αποφάσεις του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ).

 

Άρθρο 4

1. Η ιδιότητα μέλους αποβάλλεται με την παραίτηση ή τη διαγραφή.

2. Το μέλος διαγράφεται με απόφαση της ΓΣ αποκλειστικά για έναν από τους εξής λόγους :

α) καθυστέρηση καταβολής συνδρομών επί μία τουλάχιστο τριετία, εφ’ όσον οχληθεί εγγράφως για την καταβολή των συνδρομών.

β) αναιτιολόγητη διαρκή αποχή από τις δραστηριότητες της Ενώσεως,

γ) συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και την ιδιότητα μέλους της Ενώσεως.

3.- Για την αποβολή αποφασίζει στην μεν περίπτωση α) της ως άνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου το ΔΣ, στις δε λοιπές β) και γ) περιπτώσεις η ΓΣ.

4. Συμπεριφορά που είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και την ιδιότητα μέλους της Ενώσεως αποτελούν:

(α) Κάθε υπαίτια παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και της περί σωματείων νομοθεσίας.

(β) Στάση ή διαγωγή που αντίκειται στους σκοπούς της Ενώσεως ή που εκθέτει την Ένωση.

 

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 5

1. Τα μέλη καταβάλλουν εισφορά εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Το ύψος της εισφοράς εγγραφής και της συνδρομής καθορίζεται από τη ΓΣ

2. Μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ΓΣ η εισφορά εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των 20 (είκοσι) ευρώ και η ετήσια συνδρομή στο ποσό των 30 (τριάντα) ευρώ.

 

Άρθρο 6

Τους πόρους της της Ενώσεως αποτελούν:

α) οι εισφορές και συνδρομές των μελών,

β) επιχορηγήσεις από το κράτος, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς,

δ) δωρεές, κληρονομίες  και κληροδοσίες

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

1. Η ΓΣ συνέρχεται σε τακτική σύνοδο μία φορά το χρόνο, ενώ αυτή που θα εκλέξει νέο ΔΣ κάθε τριετία, στην Αθήνα, σε τόπο και χρόνο που καθορίζει το ΔΣ. Η ΓΣ δύναται να συγκαλείται και εκτάκτως, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο από το ΔΣ ή ζητηθεί εγγράφως από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη της Ενώσεως, τα οποία πρέπει να καθορίζουν και τα επείγοντα για συζήτηση θέματα. Οι προσκλήσεις για τις ΓΣ αποστέλλονται στα μέλη της Ενώσεως, είτε ταχυδρομικά, είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο δεκαπέντε (15) ή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής ή Έκτακτης ΓΣ αντίστοιχα. Ως άλλος πρόσφορος τρόπος ορίζονται ενδεικτικά η ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) και η τηλεομοιοτυπία (φαξ).

2.  Η πρόσκληση συγκλήσεως της ΓΣ πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

3. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον είναι παρόντα είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιους περισσότερα από τα μισά ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την επόμενη μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα, οπότε αρκεί για την απαρτία οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων.

4. Η ΓΣ συζητεί και αποφασίζει κατά την τακτική συνοδό της για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και όσα αποφασίζει να εγγράψει σε αυτή η ίδια.

5. Κάθε τριετία η ΓΣ στην τακτική συνοδό της

α) απαλλάσσει κάθε ευθύνης το απερχόμενο ΔΣ,

β) εκλέγει νέο ΔΣ και

γ) εκλέγει νέα Ελεγκτική Επιτροπή

6. Κάθε μέλος της Ενώσεως, το οποίο παρίσταται στη ΔΣ μπορεί να εκπροσωπεί με γραπτή εξουσιοδότηση μέχρι δύο το πολύ απόντα μέλη. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εκπροσώπηση απεριορίστου αριθμού απόντων μελών, όταν αυτά κατοικούν εκτός Αθηνών. Η εκπροσώπηση περιλαμβάνει και το δικαίωμα ψήφου του εκπροσωπουμένου.

Άρθρο 8

1. Η ΓΣ εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα μεταξύ των παρόντων μελών της Ενώσεως πριν αρχίσει τις εργασίες της. Η ΓΣ που εκλέγει νέο ΔΣ ανά τριετία, εκλέγει και ένα τρίτο μέλος, ώστε τα τρία αυτά μέλη να αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή.

2. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές. Μυστική είναι μόνο η ψηφοφορία για εκλογή των μελών του ΔΣ και εκείνη που ορίζει ως μυστική η ΓΣ με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων.

3. Ως προς την έκτακτη ΓΣ εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 7 και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2  του παρόντος άρθρου.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

1. Το ΔΣ αποτελείται από 9 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη. Κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληροί τακτικό μέλος που δεν παρίσταται σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, πλην όμως η αναπλήρωση φορά την ιδιότητα του μέλους και όχι τη συγκεκριμένη θέση του στο ΔΣ.

2. Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται ανά τριετία από κατάλογο υποψηφίων, τον οποίο ετοιμάζει το απερχόμενο ΔΣ, από την τακτική ΓΣ των μελών της Ενώσεως, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια, είναι δε επανεκλέξιμα για μία μόνο συνεχόμενη θητεία. Για να είναι επανεκλέξιμο στο ΔΣ ένα μέλος της Ενώσεως μετά από συνεχή παρουσία στο ΔΣ επί δύο τριετείς θητείες, πρέπει να μεσολαβήσει τουλάχιστον μία θητεία, κατά την οποία το μέλος αυτό δεν θα συμμετέχει στο ΔΣ.

3. Κάθε ταμιακώς τακτοποιημένο μέλος της Ενώσεως μπορεί να ζητήσει με έγγραφο που υποβάλει προς το ΔΣ, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής, να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες για το ΔΣ ανακηρύσσονται από την εφορευτική επιτροπή κατά τη σειρά της επιτυχίας τους με  σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας οι υποψήφιοι κατατάσσονται με κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

4. Τα τακτικά μέλη του ΔΣ είναι ο πρόεδρος, οι δύο αντιπρόεδροι, ο γενικός γραμματέας, ο ταμίας, ο ειδικός γραμματέας και τρεις σύμβουλοι. Συγκροτείται σε σώμα το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή των μελών του, καλούμενο από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος ασκεί προσωρινά καθήκοντα Προέδρου.

5.- Τα μέλη του Δ.Σ., τακτικά και αναπληρωματικά,  υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εργασίες του. Τα αναπληρωματικά μέλη υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ, ακόμα και όταν υπάρχει απαρτία και να εκφέρουν την γνώμη τους άνευ ψήφου.

6.- Μέλος του ΔΣ, το οποίο απουσιάζει επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς να ειδοποιήσει εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του περί του υφισταμένου κωλύματός του προς εμφάνιση, θεωρείται παραιτηθέν από την ιδιότητα του αυτή. Την απόφαση διαπιστώνει με απόφασή του το ΔΣ.

7. Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής.

8. Το ΔΣ συνέρχεται στην Αθήνα ή και αλλού, κατά την κρίση του ανάλογα με τις ανάγκες των μελών του.

9.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό της Ενώσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Δ.Σ. συνεδριάζει και ενεργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφ’ όσον αυτά δεν είναι ολιγότερα των πέντε (5). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται πάντως να αποφασίζει τη συμπλήρωση του, με πλειοψηφία των 3/4 του όλου αριθμού των μελών του, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παραμείνει λιγότεροι από πέντε (5) Σύμβουλοι. Άλλως γίνεται συμπληρωματική εκλογή.

 

Άρθρο 10

Το ΔΣ ασκεί όλα τα εκ του νόμου καθήκοντα διοικήσεως της Ενώσεως κατά το διάστημα μεταξύ δύο τακτικών Συνελεύσεων. Ιδίως :

α) Υλοποιεί τις αποφάσεις της ΓΣ,

β) Υιοθετεί αποφάσεις ή ψηφίσματα που έχουν σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών της Ενώσεως.

γ) Εκπροσωπεί την Ένωση δια του Προέδρου του ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών ή οργανισμών. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει με πράξη του οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ να εκπροσωπήσει την Ένωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή για ορισμένες ενέργειες που προσδιορίζονται κατά κατηγορίες.

δ) Συμβάλλεται με τρίτους και δεσμεύει περιουσιακά την Ένωση δια του Προέδρου του.

ε) Αποφασίζει την υπόδειξη εισηγητών σε διεθνή συνέδρια, καθώς και στα συνέδρια της Ενώσεως.

στ) Δύναται να αναθέτει, με ειδική απόφαση του, οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή/και εξουσία του ίδιου του Δ.Σ. ή/και μέλους του, σε οποιοδήποτε κατάλληλο μέλος του Δ.Σ. ή της Ενώσεως ή/και σε ειδική Επιτροπή ή Επιτροπές.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 11

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη της Ενώσεως. Εκλέγεται όπως και το ΔΣ και η θητεία της συμπίπτει με τη θητεία του ΔΣ.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ενώσεως και καταρτίζει σχετική έκθεση. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής συνοδεύει πάντοτε τον τριετή απολογισμό του ΔΣ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 12

1. Το ΔΣ, με απόφασή του ή κατόπιν αιτήσεως του 1/10 των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών της Ενώσεως, συγκαλεί έκτακτη ΓΣ για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Η απόφαση του ΔΣ ή η αίτηση των μελών πρέπει να περιλαμβάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

2. Για την απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ που θα αποφασίσει την τροποποίηση του καταστατικού εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 99 ΑΚ, δηλαδή χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

3. Οι τροποποιήσεις του Καταστατικού ισχύουν μετά την τήρηση των από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλομένων διατυπώσεων (δημοσιεύσεις κλπ).

 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Άρθρο 13

1. Το σωματείο λύεται εάν ο σκοπός του κατέστη ανέφικτος, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο οποίος προβλέπεται από τον νόμο.

2.- Για τη λύση της Ενώσεως απαιτείται σύγκληση ειδικής Συνελεύσεως. Για την απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ που θα αποφασίσει την διάλυση του σωματείου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 99 ΑΚ, δηλαδή χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

2.- Σε περίπτωση διαλύσεως της Ενώσεως κατά τον ως άνω αναφερόμενο ή κατ’ άλλον οιονδήποτε εκ του νόμου προβλεπόμενο τρόπο, η ΓΣ αποφασίζει να περιέλθει η περιουσία της ΕΕΔΕ σε σωματείο που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΣ

Άρθρο 14

 

1. Ορίζεται από τούδε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα εξής τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: […..]

2. Το προσωρινό ΔΣ έχει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις κατά νόμον απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση του σωματείου, να διοικήσει το σωματείο κατά το στάδιο της ιδρύσεως, να επιδιώξει μετά την ίδρυση να εγγράψει όσο γίνεται περισσότερα μέλη, και γενικώς να διοικήσει αυτό μετά την ίδρυση, ασκώντας όλες τις εξουσίες που ο νόμος και το καταστατικό του αναγνωρίζουν, όμως μόνο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος από της ιδρύσεως.

3. Το αργότερο ένα (1) έτος από της ιδρύσεως, το προσωρινό ΔΣ οφείλει να συγκαλέσει την πρώτη ΓΣ, κατά την οποία θα εκλεγούν τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του οριστικού ΔΣ για την πρώτη τριετή τους θητεία.

4. Η αυτή ΓΣ θα εκλέξει επίσης την πρώτη Ελεγκτική Επιτροπή.

 Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από δεκατέσσερα (14) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από την ΓΣ, η οποία συγκλήθηκε στις  18 Ιανουαρίου 2012 για τον σκοπό αυτό στην Αθήνα και θα ισχύσει από την καταχώρησή του στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

The Hellenic Association of Energy Law (HAEL) has been established in 2012 (by virtue of Decision 61/2012 Athens Court of First Instance).

The aim of the HAEL is to study, promote and disseminate knowledge regarding the national, European and international energy law. The HAEL objective will be pursued and achieved in particular through gatherings of members to discuss issues of general theoretical or practical interest, through lectures, national or international conferences, publications, as well as contact and cooperation with foreign associations pursuing above or similar purposes. Furthermore, the HAEL will take the initiative, in cooperation with relevant associations of European countries, to establish a European Federation for Energy Law (article 2 of the Statute of HAEL).

The HAEL has 120 members.

The Board of Directors is composed of the following persons:

President: Prof. (em.) Dr. Constantinos ILIOPOULOS, Judge General Court of EU,

Vice-President: Prof. Dr. Michael-Theodoros MARINOS, Law Faculty of Democritus University of Thrace, Attorney at Law,

Secretary General: Argyris ECONOMOU, General Counsel of Public Power Corporation (PPC) S.A.,

Treasurer: Sofia MICHELAKI, Legal Counsel of National Natural Gas System Operator (DESFA) S.A.,

Member: Asimina BISTOLA, Legal Counsel of PPC Renewables (PPCR) S.A.,

Member: Sofia DIMITRAKOPOULOU, Attorney at Law,

Member: Dr. Stavros KITSAKIS, Attorney at Law, Legal advisor of the Greek Transmission System Operator (ADMIE) S.A.,

Member: Prof. Dr. Maria MENG-PAPANTONI, Panteion University,

Member: Alexia TROKOUDI, Legal Counsel of Hellenic Petroleum (ELPE) S.A.

Download as pdf